Kategese

Ons glo dat u as ouer die primêre geloofsvormer in u kind/kinders se lewens is.  Ons as gemeente wil u begelei en ondersteun in die belangrike taak.  U kind/kinders kan inskakel by die kategese.  Ons verwag dat u kind minstens 80% van sy byeenkomste sou bywoon om erkenning te ontvang dat hy teenwoordig was.  Aangesien ons van ons kategete verwag om getrou hul deel te doen, verwag ons ook van u as ouer en van die kinders om ook getrou te wees.

Die Kategese kom op Sondae tydens en na die eredienste bymekaar in kleingroepies, in die saal- en kerkkompleks.

Die graad 1-3 kinders kom tydens die erediens byeen in die Kleinsaal.  Die kinders gaan saam met hul ouers na die erediens, vanwaar hul dan tydens die diens verdaag na hul klasse. Ouers kan hul kinders na afloop van die erediens in die Kleinsaal kom haal.

Die graad 4-6 en graad 7-10 kinders vergader in hul kleingroepies na die erediens.  Die klasse begin wanneer die erediens verdaag het en is daarna  dan ongeveer 30-45 min lank besig.

Die graad 11 kinders is deel van die Belydenisklas wat deur die leraars hanteer word.  Hulle vergader ook na die erediens in die konsistorie.

Die materiaal wat ons gebruik is die Ene Ore reeks vir die graad 1-6 groepe en vir die senior groepe is daar die boekies Facebook, Jpeg, GPS en Die Weg.  Die boekies kan bestel en aangekoop word.  Die kategete sal u kind hieroor inlig.

Raadpleeg asseblief die gemeente se almanak om te sien op watter sondae daar Kategese is en wanneer dit uitnaweek is.

As u nuwe intrekkers is kan u met Theresa Appel skakel by 0828084369, sodat sy u kan help om u kinders in te skakel by die Kategese. Kontak haar ook indien u belangstel om as kategeet betrokke te raak.