Ons mentors se standpunt oor die Sinode se Gay besluit…

Ons gee hiermee Goudini se mentors se reaksie op die Algemene Sinode se besluit oor gay verhoudings.

Tydens die afgelope sinodesitting is geworstel met die vraag hoe toegewyde gay kinders van God (ook leraars) moet voel wat nie die voorreg het om om soos ander hulleself in ‘n lewenslange verbintenis van liefde en trou te kan uitleef nie. Dit gaan hier oor gay mense wat nie promisku wil leef nie, maar lewenslank getrou wil wees aan een persoon vir wie hulle liefhet.

Die sinode het gevoel dat hulle hierdie saak moet weeg in die lig van wat die Gees oor die Skrif en die wetenskap sê.

Op hierdie stadium is die wetenskap oortuig dat gay mense nie kies om gay te wees nie, maar dat hulle so gebore word. Dit lê in hulle genetiese samestelling. Gay mense verdien dus net soveel aanvaarding en begrip soos enigiemand anders.

Sommige Bybelkenners meen dat die Nuwe Testament (Rom 1:16-32 en 1 Kor 6:9) homself sterk uitspreek teen promiskue gay seksuele verhoudings waar daar bv. prostitusie beoefen word. Volgens hulle word daar nie verwys na gay paartjies wat getrou aan mekaar wil leef nie.

In die lig hiervan en die stryd en verwerping wat gay mense al in die verlede binne die kerk beleef het, voel die sinode dat dit ‘n stap van liefde is om gemeentes/kerkrade wat hiervan oortuig is die geleentheid te gee om gay paartjies wat lewenslank burgerlik aan mekaar verbind wil word, te bevestig. Die sinode het verder besluit dat dat ook gay leraars die voorreg het om so aan mekaar verbind te word en gemeentes mag bedien.

Die sinode besluit verder dat gemeentes/kerkrade wat anders oortuig is, anders kan besluit en doen.

Ons as mentors van Goudini wil graag in liefde teenoor almal optree. Die meeste gay Christene wat ons ken, is vir ons ‘n voorbeeld in die uitlewing van hulle Christenskap.

Tog, as ons die Skrif in sy geheel lees, is dit vir ons duidelik dat ‘n huwelik slegs kan bestaan tussen een man en een vrou.  Dit is ook die enigste plek waar seksuele intimiteit uitgeleef kan word. Omdat ons graag aan God gehoorsaam wil wees, sien ons nie ons weg oop om gay paartjies in die huwelik te bevestig nie. Ons behou onsself ook die reg voor om van diegene te verskil wat meen dat praktiserende gay leraars ‘n gemeente mag bedien.

Ons is bewus van baie gay gelowiges wat in seksuele onthouding leef omdat ook hulle die Skrif so verstaan. Net so is daar baie ongetroude heteroseksuele Christene wat in seksuele onthouding leef. Die meeste getuig dat God vir hulle goed is.

Kom ons as gemeente van Goudini gebruik hierdie debat as ‘n geleentheid om meer begrip vir ons gay broers en susters te hê en vir hulle te bid. Ons wil hulle graag tuis laat voel binne die gemeenskap van gelowiges.  Ons is jammer en bely die moontlike seer wat ons hulle al in die verlede aangedoen het.

Hierdie debat dring ons om weer nuut na ons eie lewens te kyk. Leef ons in alle opsigte ‘n heilige en onberispelik lewe voor God? Ons moet in gedagte hou dat die Skrif ook alle vorme van liefdeloosheid, onsedelikheid, gierigheid, verdeeldheid, rusies, woede, dronkenskap, uitspattigheid ens. verbied.

Ons sien hierdie debat as ‘n geleentheid vir ons almal om ons eie sonde te bely en te bid om heilig te wees soos wat God heilig is.

Bennie, André, Joubert en Theresa

(Die Kerkraad sal verder hieraan aandag gee)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.