PINKSTER 2016

Pinkster begin vanaand tot vrydagaand en sondagoggend.

 Die dienste is elke aand vanaf 18h45.  Sondagoggend se diens begin 9h00.

Die temas vir die week is:

Maandagaand – Glo jy in wonderwerke?

Dinsdagaand – Waarom doen God wonderwerke?

Woensdagaand – Waarom gee God wonderwerke?

Donderdagaand- Wat blokkeer wonderwerke?

Vrydagaand – Ken jy die Gewer van die wondergawes?

Sondagoggend – PINKSTERFEES – Wonderwerke:  Die geheim…

 
 
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente Potjiekos ete!

 

Dit is tyd vir ons gemeente se heerlike saam-kuier en saam-eet dag.  Hierdie komende sondag 13 Maart maak die verskillende wyke Potjiekos onder die bome voor die kerkgebou.  Almal kom dan  na die erediens en kom eet en kuier saam.  

Kontak jou wyksouderling en diaken as jy nog nie deel is van die heerlike dag nie!  Hulle hanteer al die reelings in die wyke.

Hoop ons sien jou daar!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“My skape ken My stem…”

Johannes 10:4 sê vir ons dat die Here se skape Sy stem ken en Hom volg.  Hier is ‘n kort video wat die waarheid van die woorde in die praktyk illustreer.

Lees gerus Johannes 10:1-15 en oordink dit.

Do sheep only obey their Master’s voice?

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Week van gebed: Psalm 23

PSALM 23 –

Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde.

Hy bring my by waters waar daar vrede is.  

Hy gee my nuwe krag.  

Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

Selfs algaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie,

want U is by my.

In u hande is ek veilig.

U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk.  

U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. 

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly

en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

 

Van Sondagaand tot Dinsdagaand om 18h45 kom ons as gemeente bymekaar om saam te bid vir die jaar en vir verskillende sake.  Gisteraand was die sake waarvoor ons gebid het:  Dankbaarheid vir alles wat ons ontvang, gebed vir reen en gebed vir mense wat kanker het en deur kanker geraak word in ons gemeente.

Die tema van Ds Andre se boodskap was: Om vergenoegd te wees – om met dankbaarheid te leef.  Ons lees die heel week Psalm 23 saam en word gevra om elke dag van die week Psalm 23 met aandag te lees en te bid.

U is welkom om vanaand se byeenkoms om 18h45-19h45 in die kerk by te woon.  Kom luister en bid saam.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BADISA NASORG KERSBOOM.

BAIE DANKIE  aan elkeen wat ‘n “skoenboks”-geskenk vir die kinders in Badisa se 2 Nasorgsentrums gegee het.  Daar is foto’s van die aand onder die hofie”Gallery” gelaai – gaan kyk gerus daarna!!

En nogmaals BAIE DANKIE!!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kwartaalblad van die ONDER ONS nou beskikbaar

Onder Ons 4/2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Goudini gemeente se kerkraadsbesluit oor dieselfde geslag verhoudings…

Op die kerkraadsvergadering van 27 Oktober 2015 het die kerkraad soos volg besluit:

Hiermee oefen die Kerkraad van Goudini Gemeente sy reg uit, om van die 2015 Sinode besluit, oor dieselfde geslag verhoudings, te verskil en neem die volgende standpunt:

  1.  Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, wat mekaar net die liefde van Christus versorg.  Ons aanvaar dat die enigste wyse waarop ‘n Christelike huwelik tot stand kom is tussen een man en een vrou waar Christus die middelpunt is.
  2. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
  3. Ons glo dat die beoefening van homoseksualiteit teen God se wil en plan is soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat.  Vir al hierdie sondes is daar vergifnis en vrymaking deur die bloed van Jesus Christus.
  4. Die gemeente se deure staan met die liefde en deernis van Christus oop vir alle mense.  Wanneer ‘n persoon egter in enige sonde volhard kan hy/sy nie in ‘n leiersposisie (bv. Leraar, personeel, bestuurslid, bedieningsleier, kerkraad of aanbieder) in ons gemeente dien nie.
  5. Ons wil steeds as kerk die oop arms van Jesus wees wat vir alle mense genade, vergifnis en heling bied.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kersfees Skoenboks vir Badisa

Badisa hou op 28 November vir 30 kinders in hul Nasorgsentrums ‘n Kersfeespartytjie.  Hulle benodig 30 Skoenbokse gevul met ‘n paar items, en toegedraai in mooi geskenkpapier.  Binne in elke boks kom: ‘n Tandeborsel, tandepasta, ‘n waslap, ‘n koekie seep, ‘n kledingstuk volgens die kind se geslag en ouderdom, ‘n speelding/storieboek/tekengoed en lekkergoed.

Indien u bereid is om ons te help kan u by die kerkkantoor ‘n kind se naam en ouderdom gaan afhaal.  Die bokse moet asseblief teen Dinsdag 24 November by die kerkkantoor afgegee word.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ons mentors se standpunt oor die Sinode se Gay besluit…

Ons gee hiermee Goudini se mentors se reaksie op die Algemene Sinode se besluit oor gay verhoudings.

Tydens die afgelope sinodesitting is geworstel met die vraag hoe toegewyde gay kinders van God (ook leraars) moet voel wat nie die voorreg het om om soos ander hulleself in ‘n lewenslange verbintenis van liefde en trou te kan uitleef nie. Dit gaan hier oor gay mense wat nie promisku wil leef nie, maar lewenslank getrou wil wees aan een persoon vir wie hulle liefhet.

Die sinode het gevoel dat hulle hierdie saak moet weeg in die lig van wat die Gees oor die Skrif en die wetenskap sê.

Op hierdie stadium is die wetenskap oortuig dat gay mense nie kies om gay te wees nie, maar dat hulle so gebore word. Dit lê in hulle genetiese samestelling. Gay mense verdien dus net soveel aanvaarding en begrip soos enigiemand anders.

Sommige Bybelkenners meen dat die Nuwe Testament (Rom 1:16-32 en 1 Kor 6:9) homself sterk uitspreek teen promiskue gay seksuele verhoudings waar daar bv. prostitusie beoefen word. Volgens hulle word daar nie verwys na gay paartjies wat getrou aan mekaar wil leef nie.

In die lig hiervan en die stryd en verwerping wat gay mense al in die verlede binne die kerk beleef het, voel die sinode dat dit ‘n stap van liefde is om gemeentes/kerkrade wat hiervan oortuig is die geleentheid te gee om gay paartjies wat lewenslank burgerlik aan mekaar verbind wil word, te bevestig. Die sinode het verder besluit dat dat ook gay leraars die voorreg het om so aan mekaar verbind te word en gemeentes mag bedien.

Die sinode besluit verder dat gemeentes/kerkrade wat anders oortuig is, anders kan besluit en doen.

Ons as mentors van Goudini wil graag in liefde teenoor almal optree. Die meeste gay Christene wat ons ken, is vir ons ‘n voorbeeld in die uitlewing van hulle Christenskap.

Tog, as ons die Skrif in sy geheel lees, is dit vir ons duidelik dat ‘n huwelik slegs kan bestaan tussen een man en een vrou.  Dit is ook die enigste plek waar seksuele intimiteit uitgeleef kan word. Omdat ons graag aan God gehoorsaam wil wees, sien ons nie ons weg oop om gay paartjies in die huwelik te bevestig nie. Ons behou onsself ook die reg voor om van diegene te verskil wat meen dat praktiserende gay leraars ‘n gemeente mag bedien.

Ons is bewus van baie gay gelowiges wat in seksuele onthouding leef omdat ook hulle die Skrif so verstaan. Net so is daar baie ongetroude heteroseksuele Christene wat in seksuele onthouding leef. Die meeste getuig dat God vir hulle goed is.

Kom ons as gemeente van Goudini gebruik hierdie debat as ‘n geleentheid om meer begrip vir ons gay broers en susters te hê en vir hulle te bid. Ons wil hulle graag tuis laat voel binne die gemeenskap van gelowiges.  Ons is jammer en bely die moontlike seer wat ons hulle al in die verlede aangedoen het.

Hierdie debat dring ons om weer nuut na ons eie lewens te kyk. Leef ons in alle opsigte ‘n heilige en onberispelik lewe voor God? Ons moet in gedagte hou dat die Skrif ook alle vorme van liefdeloosheid, onsedelikheid, gierigheid, verdeeldheid, rusies, woede, dronkenskap, uitspattigheid ens. verbied.

Ons sien hierdie debat as ‘n geleentheid vir ons almal om ons eie sonde te bely en te bid om heilig te wees soos wat God heilig is.

Bennie, André, Joubert en Theresa

(Die Kerkraad sal verder hieraan aandag gee)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENADE is soveel meer…

Forgiven“Gods grace is not only a free gift, forgiveness of sins and salvation…

but also God’s empowerment to live beyond my natural abilities.

Efesiers 1:19 – Verder bid ek ook dat julle sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker as enigiets anders is. Ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is toe God Jesus uit die dood laat opstaan en vir Hom die belangrikste plek in die hemel gegee het. Daardie selfde krag werk ook in ons as Christene.(Die Boodskap)

Ephesians 1:19-20 – And [so that you can know and understand] what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His power in and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength,
20 Which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His [own] right hand in the heavenly [places].(Amplified version)

Dalk moet my fokus  skuif van wat “ek” kan doen, na my reaksie op wat “God” kan doen in en deur my.  Dalk moet ek stiller en stadiger leef sodat ek  meer bewus kan raak van God se teenwoordigheid by my en in my, Sy genade en krag in my, sodat Hy die werk in my en deur my kan doen wat Hy graag wil doen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on GENADE is soveel meer…